Foreningsvedtægter:

Kapitel 1: Navn, hjemsted, formål og organisation

§1 Navn

Foreningens navn er: Foreningen for Akutmedicin i København

Akronym: FAM-København

 

§2 Formål

Foreningen er en studenterorganisation forbeholdt medicinstuderende på både bachelor- og kandidatuddannelsen, ved København Universitet. Formålet for foreningen er som følger:

 • At formidle viden omkring det akutmedicinske fagområde og forskning.
 • At øge udbuddet af undervisning i akutmedicin
 • At øge viden om akutmedicinsk relaterede emner og stillingtagen hertil via oplysning og debat
 • At øge de studerendes interesse for akutmedicin
 • At fremme lokalt, nationalt og internationalt samarbejde om akutmedicinske tiltag
 • At øge mulighederne for medlemmernes personlige og faglige udvikling

 

§3 Organisation

Foreningen er selvstændig forening uden juridisk tilknytning til de øvrige FAM-foreninger.

 

Kapitel 2: Medlemmer

§4 Medlemmer

 • Medlemskab kan erhverves af enhver lægevidenskabelig studerende immatrikuleret ved Københavns Universitet
 • Udmeldelse af organisationen kan til enhver tid ske ved skriftlig henvendelse til organisationens sekretariat. Udmeldelse giver ikke berettigelse til tilbagebetaling af kontingent.
 • Medlemmer står ikke til ansvar for foreningens økonomi.
 • Kontingentet betales af alle aktive medlemmer i foreningen, og består af et engangsbeløb af 100 DKK. Dette dækker medlemskab for hele bachelor- og kandidatuddannelsen.

Kapitel 3: Generalforsamlingen

§5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 31. maj. Indkaldelse til ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 uger og højst 8 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og dets faste driftssted og ved meddelelse til den af medlemmet oplyste e-mailadresse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indleveres til bestyrelsen senest 2 uge før tidspunktet for generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at forslaget udsendes til medlemmer senest 1 uge inden generalforsamlingen, ved opslag på foreningens hjemmeside og dets faste driftssted.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde dagsorden, regnskab, og eventuelle forslag.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for formand eller forkvinde og godkendelse af denne
 3. Regnskab for det sidst afsluttede foreningsår til godkendelse
 4. Budget for indeværende år til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af den øvrige bestyrelse
 8. Valg af revisor

Eventuelt:

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens afholdelse.

Der føres en protokol over det på generalforsamlingen passerede som underskrives af dirigenten.

Alle deltagere skal være aktive medlemmer for at have stemmeret

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret, dog kan et medlem meddele skriftlig fuldmagt til et andet medlem, idet intet medlem dog kan stemme med mere end 1 skriftlig fuldmagt på generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål om fuldmagternes gyldighed og anvendelse.

Alle generalforsamlingsbeslutninger sker ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

Afstemning skal ske skriftligt hvis det af dirigenten vurderes nødvendigt. Dirigenten bestemmer afstemningstema herunder også stemmesedlers indhold og optælling af stemmer.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller, når mindst 30 medlemmer skriftligt begærer dette over for bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling skal ske med mindst 3 og højst 6 ugers varsel efter den samme procedure som ved indkaldelser til ordinære generalforsamlinger.

 

Kapitel 4: Foreningens ledelse

§7 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 10 personer – formand, næstformand, kasserer og op til 7 øvrige medlemmer. Det bestræbes at bestyrelsen skal bestå af studerende fra både bachelor- og kandidatuddannelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig, med undtagelse af formanden der vælges direkte af generalforsamlingen, på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og den besluttede konstitution skrives ind i generalforsamlingsreferatet.

Valgbare er alle medlemmer af foreningen med stemmeret i foreningen. Såfremt medlemskab af foreningen ophører i valgperioden pga. færdiguddannelse, kan bestyrelsen beslutte medlemmet kan udfylde sin resterende valgperiode.

Alle bestyrelsesposter vælges for et år ad gangen indtil den næste ordinære generalforsamling eller i tilfælde af valg på en ekstraordinær generalforsamling indtil den næstkommende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan udpege fuldmægtige til at varetage generelle eller konkrete opgaver.

§8 Personvalg

 • Ved personvalg afholdes der altid skriftlige afstemninger. Hvert bestyrelsesmedlem må stemme på op til en over halvdelen af det antal personer der skal vælges.
 • Hvis der kun er opstillet det antal kandidater til en post som skal vælges, vælges disse ved akklamation, såfremt ingen kræver tillidsafstemning. Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve en tillidsafstemning.
 • Efter de personlige præsentationer giver dirigenten resten af mødedeltagerne mulighed for komme med støttetaler. Dette er korte motiverende oplæg. Efter støttetalerne er der mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 • Man kan altid opstille in absentia. Såfremt man opstiller in absentia, har man lov til at få læst en præsentation op af mødets dirigent.

§9 Bestyrelsens arbejdsopgaver

 1. Den daglige ledelse af foreningen forestås af foreningens bestyrelse
 2. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.
 3. Snarest efter generalforsamlingen fastsætter den nye bestyrelse sin forretningsorden.
 4. Den nyvalgte bestyrelse skal inden 1. juni udarbejde en handleplan for bestyrelsens arbejde i det indeværende bestyrelsesår. Denne handleplan skal afspejle den af generalforsamlingen vedtagne linje for foreningens fremadrettede udvikling.
 5. Oprettelse af nye undergrupper og projekter, der ønsker at benytte foreningen navn, skal godkendes af bestyrelsen.
 6. Alle foreningens medlemmer har ret til at overvære bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen beslutter at mødet skal være lukket.
 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmer er til stede enten personligt eller ved fuldmagt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 8. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.

 §10 Afholdelse af bestyrelsesmøder

 1. Der indkaldes til bestyrelsesmøder med mindst en uges varsel af formandskabet per mail eller andet. Dagsorden sendes sammen med indkaldelse til bestyrelsesmødet, eller senest én uge inden, og ændringer i denne kan laves helt frem til mødet.
 2. Der skrives referat, som senest skal være tilgængeligt for bestyrelsens medlemmer én uge efter afholdt møde.
 3. Der stræbes efter at afholde månedsmøder med bestyrelsen. Disse afholdes dog ikke i perioden 30/06 til 30/08. Der kan ved afstemning i bestyrelsen tages forbehold for eksaminsperioder.
 4. Under punktet formalia, vælges på hvert møde en dirigent, samt en referent.
 5. Dirigenten leder mødet, føre talerliste og afstemninger samt de opgaver man i uskreven ret tildeler dirigenter ved generalforsamlinger og lignende. Ved indtegning på talerlisten, behandles procedureforslag altid før ordinære indlæg.
 6. Referenten tager et skriftligt beslutningsreferat, hvori de vigtigste argumenter for og imod noteres.

 

§11 Udtalelser fra bestyrelsen

Bestyrelsen må ikke udtale sig partipolitisk, og bør som udgangspunkt ikke deltage i den politiske debat.

I de tilfælde hvor Foreningen som organisation ligger inde med konkret, faglig og saglig viden på området, skal bestyrelsen kunne udtale sig på vegne af Foreningen. Dette forudsætter at bestyrelsen har taget kontakt til de undergrupper som arbejder indenfor det relevante område, og at man i samarbejde med disse bliver enige om en udtalelse. Såfremt der er uenighed imellem undergruppe og bestyrelse, eller undergrupperne imellem, skal alle parter afvente til den følgende generalforsamling har taget stilling til sagen.

Såfremt man som medlem ønsker, at foreningen offentligt tager stilling til et emne, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen, der kan tage sagen videre som beskrevet i ovenstående.

 

§13 Afskedigelse af bestyrelsesmedlem eller formandskab

Såfremt et givent bestyrelsesmedlem i foreningen af andet/andre bestyrelsesmedlemmer vurderes til ikke at kunne varetage sit ansvar som bestyrelsesmedlem, skal der rettes henvendelse til formandskabet. Formandskabet vurderer herefter, om eksklusion af det enkelte bestyrelsesmedlem skal på næstkommende dagsorden. Kun igennem dette samt et flertal på 2/3 i bestyrelsen for eksklusion, kan eksklusion af bestyrelsesmedlemmet finde sted. Er utilfredsheden rettet mod en fra formandskabet, vurderes det af den anden fra formandskabet, hvorvidt eksklusion af det enkelte bestyrelsesmedlem skal på næstkommende dagsorden.

 

Kapitel 5: Foreningens økonomi, tegningsregel og hæftelse

§14 Økonomi

 1. Regnskabsåret for foreningen løber fra den 1. april til den 31. marts.
 2. De overordnede økonomiske retningslinjer vedtages af bestyrelsen.
 3. Den daglige regnskabsføring og kontrol med foreningens økonomi varetages af foreningens økonomiansvarlige.
 4. Undergrupper og tovholdere er ansvarlige for at tilrettelægge egne samt projekters regnskabsføring, så regnskaberne kan indgå i foreningens samlede regnskab og revision.
 5. Udgifter til undervisning, møder, transport, honorering, refusion og andet, skal godkendes af bestyrelsen.
 6. Ansøgning om refusion af udgifter skal fremsendes til foreningens økonomiansvarlige, som behandler og godkender anmodningen. Ved tvivl om anmodningens rigtighed behandles dette ved næstkommende bestyrelsesmøde.

§15 Tegning

Foreningen tegnes af formanden/kvinden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§16 Hæftelse

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

Kapitel 6: Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

§17 Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan kun ske, når en ordinær generalforsamling med simpel stemmeflerhed vedtager et i henhold til §5 rettidigt fremsat forslag, eller en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de gyldigt afgivne stemmer vedtager de i indkaldelsen fremsatte forslag, eventuelt som ændret ved på generalforsamlingen stillede og vedtagne ændringsforslag.

§18 Foreningens opløsning

 1. Beslutning om foreningens opløsning er kun gyldig, når den, vedtages enslydende af to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af de afgivne stemmer. Disse generalforsamlinger skal afholdes med mindst 8 ugers og højst 12 ugers mellemrum.
 2. Foreningens formue skal i tilfælde af foreningens opløsning anvendes i overensstemmelse med det i paragraf 1 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. De i stk. 1 nævnte generalforsamlinger træffer enslydende beslutning om den konkrete anvendelse af formuen.

Slutligt

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17.03.2021.

Vedtægterne er gennemset og accepteret af bestyrelsen i FAM-København.

 

Oscar Hoch Jørgensen, formand i FAM-København.