Formalia

Vedtægter For Foreningen for Akutmedicin

Kapitel 1: Navn, hjemsted, formål og organisation

§1 Navn

Foreningens navn er: Foreningen for Akutmedicin

Akronym: FAM

§2 Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Århus Kommune.

§3 Formål

Foreningen er en landsdækkende, almennyttig, ungdomsorganisation, hvis formål er at arbejde for:

 1. At formidle viden omkring det akutmedicinske speciale samt fagområde
 2. At øge udbuddet af undervisning og forskning i akutmedicin
 3. At øge viden om akutmedicinsk relaterede emner og stillingtagen hertil via oplysning og debat
 4. At øge de studerendes interesse for akutmedicin
 5. At fremme lokalt, nationalt og internationalt samarbejde om akutmedicinske tiltag
 6. At øge mulighederne for medlemmernes personlige og faglige udvikling

§4 Organisation

Foreningen er en landsdækkende organisation, som så vidt muligt er forankret på de universiteter, der udbyder en lægevidenskabelig kandidatuddannelse.

Kapitel 2: Medlemmer

§5 Medlemmer

 1. Medlemskab kan erhverves af enhver lægevidenskabelig studerende immatrikuleret ved et universitet i Danmark.
 2. Personer som ikke opfylder det under punkt 1 nævnte krav kan blive medlem dog uden stemmeret.
 3. Ved indmeldelse i organisationen bliver medlemmet tilknyttet en lokalafdeling efter eget valg.
 4. Udmeldelse af organisationen kan til enhver tid ske ved skriftlig henvendelse til organisationens sekretariat. Udmeldelse giver ikke berettigelse til tilbagebetaling af kontingent.
 5. Manglende kontingentbetaling bevirker medlemskab bortfald med virkning fra betalingsfristens udløb.

Kapitel 3: Generalforsamlingen

§6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 31. maj. Indkaldelse til ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 uger og højst 8 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og dets faste driftssted og ved meddelelse til den af medlemmet oplyste emailadresse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indleveres til bestyrelsen senest 3 uger før tidspunktet for generalforsamlingen, og det påhviler bestyrelsen at sørge for, at forslaget udsendes til medlemmer senest 2 uger ved opslag på foreningens hjemmeside og dets faste driftssted og ved meddelelse til den af medlemmet oplyste emailadresse.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde dagsorden, regnskab og eventuelle forslag.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Regnskab for det sidst afsluttede foreningsår til godkendelse
 4. Budget for indeværende år til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af den øvrige bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens afholdelse.

Der føres en protokol over det på generalforsamlingen passerede som underskrives af dirigenten.

Alle medlemmer der har betalt deres kontingent senest 7 dage for generalforsamlingens afholdelse har stemmeret og er valgberettigede.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret dog jf. §5 stk 2. Et medlem kan meddele skriftlig fuldmagt til et andet medlem, idet intet medlem dog kan stemme med mere end 1 skriftlig fuldmagt på generalforsamlingen.. Dirigenten afgør alle spørgsmål om fuldmagternes gyldighed og anvendelse.

Alle generalforsamlingsbeslutninger sker ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

Afstemning skal ske skriftligt hvis dirigenten eller blot et medlem ønsker det. Dirigenten bestemmer afstemningstema herunder også stemmesedlers indhold og optælling af stemmer.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller, når mindst 30 medlemmer skriftligt begærer dette over for bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling skal ske med mindst 3 og højst 6 ugers varsel efter den samme procedure som ved indkaldelser til ordinære generalforsamlinger.

Kapitel 4: Foreningens ledelse

§8 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 4-12 personer – formand, næstformand, sekretær, kasserer og op til 8 medlemmer. Det bestræbes ved repræsentanter fra hvert af de universiteter, der udbyder en lægevidenskabelig kandidatuddannelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig, med undtagelse af formanden der vælges direkte af generalforsamlingen, på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og den besluttede konstitution skrives ind i generalforsamlingsreferatet.

Valgbare er alle medlemmer af foreningen med stemmeret af foreningen. Såfremt medlemskab af foreningen ophører i valgperioden pga. færdiguddannelse kan bestyrelsen beslutte medlemmet kan udfylde sin resterende valgperiode.

Alle bestyrelsesposter vælges for et år ad gangen indtil den næste ordinære generalforsamling eller i tilfælde af valg på en ekstraordinær generalforsamling indtil den næstkommende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Ved valget til bestyrelsen er de kandidater, der får det højeste stemmetal med respekt af kravet om repræsentation fra hver lokalafdeling, valgt.

Bestyrelsen kan udpege fuldmægtige til at varetage generelle eller konkrete opgaver.

§9 Bestyrelsens arbejdsopgaver

 1. Den daglige ledelse af foreningen forestås af foreningens bestyrelse
 2. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige ledelse. Snarest efter generalforsamlingen fastsætter den nye bestyrelse sin forretningsorden. Forretningsordenen skal altid være tilgængelig for medlemmerne.
 3. Den nyvalgte bestyrelse skal inden 1. juni udarbejde en handleplan for bestyrelsens arbejde i det indeværende bestyrelsesår. Denne handleplan skal afspejle den af generalforsamlingen vedtagne linje for foreningens fremadrettede udvikling.
 4. Oprettelse af nye undergrupper og projekter, der ønsker at benytte foreningen navn, skal godkendes af bestyrelsen.
 5. Alle foreningens medlemmer har ret til at overvære bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen beslutter at mødet skal være lukket.
 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmer er til stede enten personligt eller ved fuldmagt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende
 7. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.

§10 Udtalelser fra bestyrelsen

Bestyrelsen må ikke udtale sig partipolitisk, og bør som udgangspunkt ikke deltage i den politiske debat.

I de tilfælde hvor Foreningen som organisation ligger inde med konkret, faglig og saglig viden på området, skal bestyrelsen kunne udtale sig på vegne af Foreningen. Dette forudsætter at bestyrelsen har taget kontakt til de undergrupper som arbejder indenfor det relevante område, og at man i samarbejde med disse bliver enige om en udtalelse. Såfremt der er uenighed imellem undergruppe og bestyrelse, eller undergrupperne imellem, skal alle parter afvente til den følgende generalforsamling har taget stilling til sagen.

Såfremt man som medlem ønsker, at foreningen offentligt tager stilling til et emne, skal der rettes henvendelse til bestyrelsen, der kan tage sagen videre som beskrevet i ovenstående.

§11 Udtalelser fra projekt- og undergrupper

Foreningens projekt- og undergrupper må udtale sig om emner, som de ud fra deres projektaktivitet har viden indenfor. Sådanne udtalelser skal tilstræbes en faglig og saglig funderet fremlæggelse, og må ikke kædes sammen med partipolitiske standpunkter.

Kapitel 5: Foreningens økonomi, tegningsregel og hæftelse

§12 Økonomi

 1. Regnskabsåret for foreningen løber fra den 1. april til den 31. marts.
 2. De overordnede økonomiske retningslinjer vedtages af nationale bestyrelse.
 3. Den daglige regnskabsføring og kontrol med foreningens økonomi varetages af foreningens kasserer i samarbejde med lokale økonomiansvarlige.
 4. Lokalafdelinger og undergrupper er ansvarlige for at tilrettelægge egne samt projekters regnskabsføring, så regnskaberne kan indgå i foreningens samlede regnskab og revision.

§13 Tegning

Foreningen tegnes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§14 Hæftelse

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Kapitel 6: Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

§15 Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægterne kan kun ske, når en ordinær generalforsamling med simpel stemmeflerhed vedtager et i henhold til §6 rettidigt fremsat forslag, eller en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de gyldigt afgivne stemmer vedtager de i indkaldelsen fremsatte forslag, eventuelt som ændret ved på generalforsamlingen stillede og vedtagne ændringsforslag.

For at vedtægtsændringer kan besluttes skal der være repræsentation fra medlemmer fra samtlige af de på tidspunktet for ændringsforslaget gyldigt oprettede lokalafdelinger enten personligt eller ved fuldmagt. Såfremt forslaget vedtages og der ikke er repræsentation fra samtlige lokalafdelinger påhviler det bestyrelsen at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget endeligt vedtages af de tilstedeværende stemmer uanset om alle lokalafdelinger er repræsenteret.

§16 Foreningens opløsning

Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning er kun gyldig, når den, vedtages enslydende af to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 af de afgivne stemmer. Disse generalforsamlinger skal afholdes med mindst 8 ugers og højst 12 ugers mellemrum.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af foreningens opløsning anvendes i overensstemmelse med det i paragraf 1 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. De i stk. 1 nævnte generalforsamlinger træffer enslydende beslutning om den konkrete anvendelse af formuen.

xxxoooxxx

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24. okt. 2010, ændret på den ordinære generalforsamling den 21. april 2014 samt senest på den ekstraordinære generalforsamling den 21. oktober 2017.


FORRETNINGSORDEN FAM DANMARK

MØDERNES AFHOLDELSE OG INDKALDELSE

Nationalt

 1. Møderne indkaldes med mindst en uges varsel af formandskabet per mail/facebook event til alle medlemmer af bestyrelsen. Desuden lægges dagsordenen i dropboxen og på det oprettede facebook event ligeledes én uge inden selve mødet.
 1. Referatet fra bestyrelsesmødet lægges i fælles dropbox, senest en uge efter mødet. Godkendte referater lægges på hjemmesiden.
 1. Nationalbestyrelsen afholder møde én gang pr semester. Indkaldelse for næste nationalt bestyrelses mødeaftales på forudgående møde.
 1. Under punktet formalia, vælges på hvert møde en dirigent, samt en referent.
 1. Dirigenten leder mødet, føre talerliste og afstemninger samt de opgaver man i uskreven ret tildeler dirigenter ved generalforsamlinger og lignende. Ved indtegning på talerlisten, behandles procedureforslag altid før ordinære indlæg.
 1. Referenten tager et skriftligt beslutningsreferat, hvori de vigtigste argumenter for og imod noteres.

Lokalt

 1. Der tilstræbes at afholde månedsmøde hver måned i lokalforeningen. Dato for månedsmøder skal fremgå på eventbrite, hjemmesiden, lokal Facebook page, evt. udsendelse af mails til medlemmer af foreningen.
 1. Møderne indkaldes med mindst en uges varsel af formandskabet per mail/facebook event til alle medlemmer af bestyrelsen. Desuden lægges dagsordenen på det oprettede facebook gruppen én uge inden selve mødet.
 1. Referatet fra bestyrelsesmødet lægges i lokal dropboxen, senest en uge efter mødet.
 1. Under punktet formalia, vælges på hvert møde en dirigent, samt en referent.
 1. Dirigenten leder mødet, føre talerliste og afstemninger samt de opgaver man i uskreven ret tildeler dirigenter ved generalforsamlinger og lignende. Ved indtegning på talerlisten, behandles procedureforslag altid før ordinære indlæg.
 1. Referenten tager et skriftligt beslutningsreferat, hvori de vigtigste argumenter for og imod noteres.

BESTYRELSEN

 1. Såfremt et nationalt bestyrelsesmedlem ikke kan varetage sit ansvar i foreningen kan der, af det nationale formandskab, indkaldes til møde, med minimum 4 ugers varsel, med henblik på afsættelse af medlemmet, og valg af konstituerende bestyrelsesmedlem. Afsættelsen kan vedtages ved simpelt flertal i national bestyrelse. Er utilfredsheden rettet mod en fra formandsskabet, vurderes det af den anden fra formandsskabet, hvorvidt der skal indkaldes til møde med henblik på afsættelse af medlemmet.
 1. Såfremt et givent bestyrelsesmedlem i lokalforeningen af andet/andre bestyrelsesmedlemmer vurderes til ikke at kunne varetage sit ansvar som bestyrelsesmedlem, skal der rettes henvendelse til lokal formandskab. Det lokale formandskab vurderer herefter, om eksklusion af det enkelte bestyrelsesmedlem skal på næstkommende dagsorden. Kun igennem dette samt et flertal på 2/3 i lokalbestyrelsen for eksklusion, kan eksklusion af bestyrelsesmedlemmet finde sted. Er utilfredsheden rettet mod en fra formandsskabet, vurderes det af den anden fra formandsskabet, hvorvidt eksklusion af det enkelte bestyrelsesmedlem skal på næstkommende dagsorden.
 1. Såfremt der i en lokalforening er utilfredshed med hele formandsskabet, skal der rettes henvendelse til den nationale bestyrelse. Den nationale bestyrelse vil herefter vurdere om eksklusion af formandsskabet skal på næstkommende dagsorden. Er dette tilfældet gælder samme procedure som under punkt 2.

PERSONVALG

 1. Ved personvalg afholdes der altid skriftlige afstemninger. Hvert bestyrelsesmedlem må stemme på op til en over halvdelen af det antal personer der skal vælges.[1]
 2. Hvis der kun er opstillet det antal kandidater til en post som skal vælges, vælges disse ved akklamation, såfremt ingen kræver tillidsafstemning. Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve en tillidsafstemning.
 3. Efter de personlige præsentationer giver dirigenten resten af mødedeltagerne mulighed for komme med støttetaler. Dette er korte motiverende oplæg. Efter støttetalerne er der mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 4. Man kan altid opstille in absentia. Såfremt man opstiller in absentia, har man lov til at få læst en præsentation op af mødets dirigent.

UDGIFTER OG ØKONOMI

 1. Ved foredrag og kurser under 3 timers varighed for alle medlemmer er der som udgangspunkt afsat et max beløb på 1000 kr. Der kan dog søges om yderligere støtte hos bestyrelsen. Resterende udgifter skal dækkes via brugerbetaling/eksterne sponsorater.
 2. Ved foredrag og kurser over 3 timers varighed, for alle medlemmer, er der som udgangspunkt afsat et max beløb på 2000 kr. Der kan dog søges om yderligere støtte hos bestyrelsen. Resterende udgifter skal dækkes via brugerbetaling/eksterne sponsorater.
 3. Til bestyrelsesmøder el månedsmøder og lignende for medlemmer som aktivt deltager i det organisatoriske arbejde, er der afsat et beløb på i gennemsnit 20 kr. per medlem per møde til bespisning. Beløbet kan ved særlige lejligheder overskrides og skal godkendes af national kasserer og ét nationalt bestyrelsesmedlem.
 4. Transport udgifter
  1. Udgifter i forbindelse med nationalt møde, hvor der er deltagelse fra lokalforeningerne, vil blive afholdt af FAM, for deltagende bestyrelsesmedlemmer. Refusion sker efter mindste middels princippet, så det kun er billigst mulige transport muligheder der dækkes.
  2. Udgifter i forbindelse medlemmers deltagelse på tværs af lokal foreninger, fx, et Århus medlem som gerne vil til et arrangement i Odense, dækkes ikke af foreningen, dette gælder også for bestyrelsesmedlemmer. Kun såfremt det alle medlemmer samtidig tilbydes fri transport kan dette komme på tale.
  3. Transport udgifter for bestyrelsesmedlemmer i nationale arrangementer kan støttes med takster bestemt af national bestyrelse, disse takster skal offentliggøres en uge før arrangementet finder sted.
  4. Udgifter til kørsel i egen bil:
   1. Såfremt man kun er én person, gælder takseringen som angivet i pkt. 4.1
   2. Ved afhentning og aflevering i FAM ærinde, eller transport med mere end ét medlem i bilen, dækkes som minimum benzinomkostningerne, og maksimalt gives statens kilometertakst.
 5. Gaver og honorering af undervisere/gæstetalere eller lignende, må ikke overstige 200 kr. per gæst ved arrangementer under 3 timers varighed. FAM dækker selvfølgelig transportudgifter såfremt dette ønskes af den pågældende, men vi betaler ikke løn/honorar for tilstedeværelse.
 6. Gaver og honorering af undervisere/gæstetalere eller lignende, må ikke overstige 350 kr. per gæst ved arrangementer over 3 timers varighed. FAM dækker selvfølgelig transportudgifter såfremt dette ønskes af den pågældende, men vi betaler ikke løn(honorar for tilstedeværelse.
 7. Gaver ved ekstraordinære arrangementer, må ikke overstige 200 kr. udgiften skal godkendes på forhånd af >1 medlemmer fra national formandsskabet.
 8. I forbindelse med kurser/konferencer/etc. for bestyrelses- og menige medlemmer, fastsætters der af bestyrelsen et max antal pladser til det pågældende arrangement. Som hovedregel er der altid én plads til et bestyrelsesmedlem per by, og x antal pladser til menige medlemmer. FAM dækker transportudgifterne, men der kan forekomme brugerbetaling på deltagergebyret.
  1. Det er en forudsætning for at kunne deltage til sådanne arrangementer at man efterfølgende inden for 14 dage, sammenfatter et ”rejsebrev”, som annonceres for de andre medlemmer, så viden og kontakter formidles videre til hele foreningen.
 9. Refusion
  1. Større udgifter (mere end 500 kr.) kræver forhåndsgodkendelse fra et af medlemmerne i den nationale bestyrelse.
  2. Mindre udgifter kræver godkendelse på forhånd af mindst ét af FAM bestyrelsesmedlemmerne .
  3. Ved større arrangementer/investeringer (samlede omkostninger over 1000 kr.) skal der på forhånd forelægge et budget for de samlede udgifter. Yderligere skal der kunne redegøres for, at der er forsøgt tilbudsindhentning ved lignende leverandører, således at prislejet kan fastlægges.
  4. Refusion skal foretages indenfor 14 dage af kassereren.
  5. Såfremt forretningsordenen ikke bliver overholdt, og der søges refusion af et medlem, er kassereren kun forpligtet til at refundere det tilladte max beløb, og det er så efterfølgende op til nationalbestyrelsen at vedtage, hvorvidt den resterende refusion skal efterkommes eller ej.

ANDET

 1. Ændringer af denne forretningsorden træffes af den samlede bestyrelse eller til den nationale forsamling med 2/3 flertal, såfremt den er anført på dagsordenen på en rettidigt udsendt mødeindkaldelse.

[1] Et konkret eksempel: Såfremt der skal vælges tre personer, må man stemme på 3/2=1,5, og op til en over halvdelen af halvanden er to. Altså har hver person to stemmer.